A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUSOK NYOMDÁJA
Németújváron és Pápán (1617– )

 
  • Németújváron (Güssing, A) 1617-1619,
    Johannes Korzenski, Szepesváraljai Bernhard Máté
  • Pápán 1624-1632, Szepesváraljai Bernhard Máté

Batthyány Ferenc 1615-ben vette meg a bécsi Johann Fidler nyomdáját, a szükséges magyar betűket pedig Linzből szerezte be. Ezzel a vásárlással a XVI. században tevékenykedett Joannes Manlius után második alkalommal lett a Batthyányak birtokközpontja, Németújvár nyomdahely. Batthyány nyomdavásárlását örömmel fogadták a nyugat-dunántúli református egyház vezetői, akik már régóta szükségesnek tartották egy nyomda létesítését.
Batthyány németújvári nyomdája 1617-ben kezdett dolgozni, nyomdásza Korzenski volt, akinek próbanyomtatványa a közelmúltban került elő.

Az újonnan alapított németújvári nyomda első kiadványa (RMNy 1143B)
Az újonnan alapított németújvári nyomda első kiadványa (RMNy 1143B)

Ő azonban nem sokáig vezette a nyomdát, valószínűleg meghalt, utóda Szepesváraljai Bernhard Máté lett. A nyomda tulajdonosa ugyan Batthyány volt, de a dunántúli reformátusok számára dolgozott. Már 1617- ben megjelent Pathai Istvánnak a Helvétiti relgióról szóló műve (RMNy 1143A). Szepesváraljai idejében történt a nyomdafelszerelés kibővítése, betűk öntése. Érdekes, hogy ugyanaz az (ismeretlen) betűöntő dolgozott szinte egyidőben az evangélikus Nádasdyak által pártfogolt keresztúri nyomdájában és Németújvárott a Batthyányak számára. A németújvári nyomtatványok közül többnek csak az emléke maradt fenn.

Latin-magyar ábécés-könyv (Pápa 1630, RMNy 1484)
Latin-magyar ábécés-könyv (Pápa 1630, RMNy 1484)

Amikor Szepesváraljai Bernhard Máté neve újra feltűnik 1624-ben, akkor már Pápán vezette ugyanezt a műhelyt. A pápai évek alatt történt, hogy a nyomda használatát Batthyány Ferenc özvegye, Lobkowitz Poppel Éva Johann Sigismund Wechelnek adta át. A tipográfusi munkát továbbra is Bernhard Máté vezette, ámbár Wechel maga is nyomdász volt, hiszen egy évtizeddel később saját nevén is jelentek meg nyomtatványok.

Pápa egy korabeli metszeten
Pápa egy korabeli metszeten

A pápai évek alatt tizenöt nyomtatvány kiadásáról van tudomásunk. Minden évben megjelentek magyar kalendáriumok, emellett egy magyar ábécéskönyv, továbbá református vitairatok, tanítások. A pápai nyomda 1632 után megszűnt, és évekig használatlanul hevert a németújvári Batthyány-várban. Ezzel azonban a dunántúli reformátusok nyomdájának története nem ért véget, mert 1637-ben Tejfalun tűnt fel ugyanez a nyomdafelszerelés, ugyanazokkal a betűkkel. A nyomdász itt már az említett Wechel János Zsigmond volt.

INICIÁLÉK

BETŰTÍPUSOK

<<vissza az oldal elejére<<

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Régi magyarországi nyomtatványok -- Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum, 2, 1601-1635. Szerk.: Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Budapest 1983 (= RMNy)
Zvara Edina: Johannes Korzenski németújvári nyomdász ismeretlen nyomtatványa 1617-ből. Pótlás az RMNy-hez. In: Magyar Könyvszemle 2011. 99-103.
V. Ecsedy Judit: Egy dunántúli református nyomda sorsa. In: Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1979. 303-352.